Ympäristö- ja energiaindikaattorit

Kymenlaakson ympäristö- ja energiavuosi 2017-2019

Etelä-Karjalan ympäristö- ja energiavuosi 2017-2019

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indikaattorikohtaiset kuvaajat ja analyysit

Alla olevassa listassa on kaikki ECOREG-mallin ympäristöindikaattorit teemoittain ryhmiteltynä. Klikkaamalla indikaattorin perässä olevia linkkejä (Kymenlaakso, Etelä-Karjala), avautuu linkin alta ko. indikaattorin kuvaaja sekä sen kehittymistä kuvaavat liikennevalo-osoittimet.

Teema: Ilmapäästöt

Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y2. Pääteiden tieliikenteen CO2-päästöt : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NOx-päästöt : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y4. Pääteiden tieliikenteen NOx-päästöt : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO2-päästöt : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y6. Raskasmetallilaskeuma (Hg, Cd, Pb) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y7. Dioksiini- ja furaanipäästöt ilmaan : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y7. Polyaromaattisten hiilivetyjen päästöt ilmaan : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Ilmanlaatu

Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät PM10 : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät TRS : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Vesi

Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden fosforikuormitus vesiin : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuormitus vesiin : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y10. Pohjavesiputkien kloridiseuranta : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y11. Pohjavedestä mitatut nitraattitypen vuosikeskipitoisuudet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y12. Maatalouden typpi- ja fosforitase : KymenlaaksoEtelä-Karjala

Teema: Onnettomuudet ja liikenne

Y13. Öljy- ja kemikaalionnettomuudet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y14. Transito- ja rajaliikenne : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y15. Liikennesuoritteet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Luonnon monimuotoisuus

Y16. Metsätalouden ympäristötukisopimukset : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y17. Suojelualueiden pinta-ala : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y18. Uudistushakkuiden pinta-ala : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Y19. Puuston määrän kehitys (kasvu/hakkuut) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Luonnonvarojen käyttö

Y20.Otetun soran ja kallion määrä : KymenlaaksoEtelä-Karjala

Y21.Yhdyskuntajätteet : KymenlaaksoEtelä-Karjala

Teema: Energia

Y22. Kaukolämmön kulutus: KymenlaaksoEtelä-Karjala

Y23. Sähkön kulutus: KymenlaaksoEtelä-Karjala

Y24. Sähköntuotannon omavaraisuusaste: KymenlaaksoEtelä-Karjala

Y25. Uusiutuvien energianlähteiden osuus % (ilman liikennepolttoaineita): KymenlaaksoEtelä-Karjala

Y26. Teollisuuden kokonaisenergiankulutus: KymenlaaksoEtelä-Karjala

ENERGIATASEET (ECOREG/E-indikaattorit)

E1. UUSIUTUVAT ENERGIANLÄHTEET : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E11. Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (pl. mustalipeä) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E12. Metsäteollisuuden jäteliemet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E13. Puun pienkäyttö (arvio) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E14. Sekapolttoaineet (bio-osuus) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E15. Biokaasu : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E16. Vesivoima : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E17. Tuulivoima : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E18. Peltobiomassat : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E19. Ostosähkön uusiutuva osuus : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E2. EI-UUSIUTUVAT ENERGIANLÄHTEET YHTEENSÄ : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E21. Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset polttoaineet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E22. Sekapolttoaineet (fossiilinen osuus) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E23. Rakennusten lämmitys fossiilisilla polttoaineilla (arvio) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E24. Ostosähkö (ei-uusiutuva osuus) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E3. SÄHKÖ

E31. Sähköntuotanto : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E4. KOKONAISENERGIANHANKINTA ILMAN LIIKENNETTÄ (E1+E2) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E5. UUSIUTUVIEN ENERGIANLÄHTEIDEN OSUUS (E1/E4) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

E6. ENERGIANKULUTUS

E61. Sähkönkulutus : KymenlaaksoEtelä-Karjala

E62. Lämmönkulutus (arvio) : Kymenlaakso, Etelä-Karjala