Talousindikaattorit

Kymenlaakson viime vuosien talouskehityksestä

 • Kymenlaakson talous on kasvanut lähes koko tarkastelukauden ajan, mutta koko maahan verrattuna kasvu on ollut kuitenkin hidasta.
 • Metsäteollisuuden osuus maakunnan arvonlisäyksestä on painunut 1997 tason alapuolelle, mihin pääsyynä voidaan pitää kansainvälistä suhdannetilannetta sekä euron nopeaa vahvistumista dollariin nähden.
 • Maakunnallisessa BTV -indikaattorivertailussa Kymenlaakso on selvästi maan keskitason alapuolella; ongelmana on ollut erityisesti tuotannon heikko kehitys.
 • Arvonlisäys asukasta kohti oli tarkastelukauden alussa vähän korkeampi kuin koko Suomessa, mutta 2000-luvulla kehitystrendi noudattelee melko tarkoin koko maan kehitystä. Arvolisäyksen korkea taso asukasta kohti johtuu teollisuuden ja erityisesti metsäteollisuuden vaikutuksesta.
 • Paperiteollisuuden ja liikennettä palvelevan teollisuuden osuudet alueen työpaikoista ovat moninkertaiset koko maan vastaaviin osuuksiin nähden; paperiteollisuuden osuuden laskua kompensoi lisääntyvän transiton mukanaan tuoma liikennealan vahva kasvu.
 • Yrittäjien osuus työllisistä on Kymenlaaksossa edelleen alhainen, mutta yritysten nettolisäys noudattelee maan keskitasoa. Kymenlaakson seutukuntien yritystoimintaa voidaan kuitenkin pitää kasvuhakuisena ja uudistuvana.
 • Kymenlaakson satamien aluetaloudelliset vaikutukset ovat myönteiset ja työllisyysvaikutukset merkittäviä. Laivaliikenne katsotaan yleisesti ekotehokkaaksi, mutta erityisesti alueellisesti lisääntyvä rekka-autoliikenne kuormittaa Kymenlaakson maakunnan ympäristöä ja vaikuttaa kielteisesti tieverkon toimivuuteen sekä turvallisuuteen.

Etelä-Karjalan viime vuosien talouskehityksestä

 • Etelä-Karjalan maakunnan taloudessa metsäteollisuudella on merkittävä rooli työllistäjänä ja metsäteollisuuden suhteellinen osuus arvonlisäyksestä on Etelä-Karjalassa suurin koko maassa. Näin ollen metsäteollisuuden suhdannevaihtelut ja tuotantoa koskevat ratkaisut heijastuvat voimakkaina maakunnan talouteen ja työllisyyteen. Maakunnan talous on näin alttiina myös kansainvälisen talouden heilahduksille.
 • Puuraaka-aineen takkuileva ja epävarma saanti Venäjältä on merkittävä huolenaihe metsäteollisuuden tulevaisuudelle. Vaihtoehtoisten raaka-aineiden vaikea saanti tai käyttöönotto pakottaa kehittämään vähemmän raaka-aineita kuluttavia korkean teknologian tuotteita. Etelä-Karjalan metsäteollisuuden tuloskuntoa pidetään kuitenkin niin hyvänä, että tuotantolaitosten säilyttäminen ja kehittäminen on liiketaloudellisesti perusteltua. Korvaavia työpaikkoja kuitenkin tarvitaan ja niitä haetaan palveluista.
 • Kotimaisen kysynnän lisäksi mm. venäläisten matkailijoiden palvelutarve lisää alan mahdollisuuksia alueella.
 • Tieto- ja kommunikaatioteknologian kehitys on ollut maakunnassa melko vaatimatonta ja kaiken kaikkiaan Etelä-Karjalan tuotannon teknologiaintensiivisyys suhteessa tuotoksen arvoon jää matalaksi.
 • Kasvavan transitoliikenteen positiivisten työpaikka- ja talousvaikutusten arvoa syö sen aiheuttamat melu, päästöt ja liikenneonnettomuudet.

Talousindikaattorien käyttö ECOREG-ekotehokkuustarkastelussa

Kaakkois-Suomen ekotehokkuustarkasteluun valittuja indikaattoriteemoja on kolme; yksi talouden yleisille taustatekijöille ja kaksi taloudelle. Osa indikaattoreista kuvaa alueen kehitystä ajassa ja osa soveltuu erityisesti alueiden välisiin vertailuihin. Alla olevassa taulukossa on esitetty ECOREG-tarkasteluun valitut teemat, indikaattorit sekä niiden liittymät ekotehokkuuteen.

TEEMALiittymä ekotehokkuuteenECOREG-talousindikaattorit
TaustatekijätSuhteutuslukuja alueiden välisessä vertailussaT1. Alueen kokonaispinta-ala
T2. Keskiväkiluku
T3. Väentiheys
TalouskasvuSekä Arvonlisäystä että bruttokansantuotetta voidaan käyttää kokonaistalouden ekotehokkuusindikaattorin osoittajana mittaamaan tuotettuja taloudellisia arvoja. Asukasta ja pinta-alaa kohti lasketut suhdeluvut helpottavat alueiden välistä vertailua.T4. Arvonlisäys
T5. Arvonlisäys asukasta kohti
T6. Bruttokansantuote
T7. Bruttokansantuote asukasta kohti
T8. Bruttokansantuote pinta-alaa kohti
Väestön taloudellinen hyvinvointiVoidaan käyttää ekotehokkuusindikaattorin osoittajana, kun taloudellisen hyvän mittaimessa halutaan painottaa enemmänkin väestön toimeentuloa kuin taloudellista toimeliaisuutta sinänsäT9. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti

ECOREG 2020-mallissa ympäristöindikaattorien suhdelukuina käytetään pääasiassa indikaattoria T4. Arvonlisäys ja sosiaalis-kulttuuriset indikaattorit on suhteutettu indikaattoriin T9. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan arvonlisäyksen sekä käytettävissä olevan tulon suhteellinen kehitys vertailuvuodesta 1990 (1990=1000).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indikaattorikohtaiset kuvaajat ja analyysit

Alla olevassa listassa on kaikki ECOREG-mallin talousindikaattorit. Klikkaamalla indikaattorin perässä olevia linkkejä (Kymenlaakso, Etelä-Karjala), avautuu linkin alta ko. indikaattorin kuvaaja sisältäen lyhyen indikaattorikohtaisen analyysin sekä kehitystä/tasoa kuvaavan liikennevalo-osoittimen.

TEEMA: Taustatekijät

T1. Alueen kokonaispinta-ala : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T2. Keskiväkiluku : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T3. Väentiheys : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

TEEMA: Talouskasvu

T4. Arvonlisäys : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T5. Arvonlisäys asukasta kohti: Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T6. Bruttokansantuote: Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T7. Bruttokansantuote asukasta kohti: Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T8. Bruttokansantuote pinta-alaa kohti: Kymenlaakso, Etelä-Karjala

TEEMA: Väestön taloudellinen hyvinvointi

T9. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti: Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Kymenlaakson tilastoja

Väestötilastot
Työvoima ja koulutus
Aluetilinpito
Pendelöinti ja liikenne
2010-2040 ennusteet
Kuntien avainlukuja

Etelä-Karjalan tilastoja

Väestö/Maakunnittainen vertailu
Työvoima, työllisyys, työttömyys
Elinkeinot ja innovaatiot
Alue- ja kuntatalous
Liikenne
Matkailu