Ympäristöanalyysi

ECOREG-järjestelmään littyvä noin 10 vuoden välein tehtävä laaja ympäristöanalyysi toteutettiin vuonna 2020-2021 ja sen tulokset valmistuivat huhtikuussa 2021. Aiemmin laaja ympäristöanalyysi on tehty Kymenlaaksolle vuosille 2000 ja 2005 sekä Etelä-Karjalalle vuodelle 2005. Uusimmassa analyysissä on käytetty tilastovuotena vuotta 2018 molemmilla maakunnille.

ILMASTONMUUTOS

I Ilmastonmuutoksen arvioituja vaikutuksia kaakkois-Suomessa

• Itämeren alue lämpenee muita alueita nopeammin
• Ääri-ilmiöt lisääntyvät: rankkasateiden, kelirikkojen ja talvitulvien riski lisääntyy
• Merenpinta nousee 20 – 60 cm, pahimmissa skenaarioissa jopa 180 cm
• Itämeren jääpeite vähenee 50 – 80 %
• Hellepäivät lisääntyvät: Kaakkois-Suomessa erinomaiset olosuhteet kesälomailuun
• Viljasadot paranevat aluksi ja lehtipuut yleistyvät, mutta myös tuhohyönteiset lisääntyvät tehokkaammin
• Uusia lajeja kotiutuu
• Saimaan norpan elinmahdollisuudet heikkenevät
• Lämmityksen tarve vähenee, mutta ilmastoinnin tarve kasvaa
• Kasvavat sademäärät lisäävät Kaakkois-Suomessa merkittävää vesivoimantuotantoa
• Tuulisuuden kasvu luo edellytyksiä tuulivoimantuotannon lisäämiselle
• Sähkön jakeluhäiriöt lisääntyvät erityisesti haja-asutusalueilla
• Tarve teiden liukkaudentorjunnalle kasvaa. Auraustarve ei muutu; vaikka kokonaislumisuus vähenee, niin lyhyet ja voimakkaat lumisateet yleistyvät
• Roudan heikkeneminen lisää puiden kaatumisriskiä junaradalle tai ajojohtimelle. Myös lyhytaikaisten, raideliikennettä haittaavien lumisateiden voimakkuus kasvaa. Sulamis-jäätymissyklien muutokset puolestaan lisäävät tarvetta liukkaudentorjunnalle raideliikenteessä
• Veneilykausi pitenee ja veneilyn suosio kasvaa. Myrskytuulet ja ukkospuuskat lisäävät veneilyn riskejä. Sateisuuden lisäääntyminen aiheuttaa paikallisia tulvia ja virtaamien kasvua, mikä voi merkitä rajoituksia siltojen alituskorkeuksiin. Kuivien kausien vedenpinnan lasku voi rajoittaa suurempien veneiden kulkua

II Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen vauhdittaminen

• Metsäenergian käytön uusiin haasteisiin varautuminen ja käyttövaihtoehtojen selvittäminen
• Toisen sukupolven biojalostamon toimintaedellytysten luominen
• Haminan tuulienergiaklusterin kehittäminen
• Tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvien alueiden kartoitus (sisämaan kohteet)
• Biopolttoaineiden kestävä tuotannon ja käytön edistäminen
• Biopolttoaineiden saatavuuden ja hankintalogistiikan parantaminen
• Aaltoenergiaosaamisen kehittäminen
• Uusiutuvan energialähteiden potentiaalikartoitukset ja tuloksien hyödyntäminen

Yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen – päästöjen vähentäminen ja sopeutuminen

• Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen edistäminen
• Liikenteen ja asumisen järjestelyjen ekotehokas kehittäminen
• Julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen kehittäminen
• Kestävän logistiikkajärjestelmän kehittäminen
• Asutusten ja loma-asutuksen ekotehokkaiden energiaratkaisujen edistäminen
• Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen
• Alueellisen rannikkostrategian työstäminen

Ympäristöosaamisen kehittäminen

• Metsä- ja logistiikka-alan energiatehokkuuden kehittäminen
• Merenkulun päästöjen vähentäminen
• Ympäristöteknologian liiketoiminnan kehittäminen
• Ympäristöosaamisen ja hallintajärjestelmien edistäminen erityisesti pk –yrityksissä ja julkishallinnossa
• Energiatehokkuussopimuksien edistäminen
• Tietotekniikan mahdollisuuksien huomioon ottaminen palvelujen järjestämisessä ja muuttuessa
• Ympäristötietoisuus, ympäristökasvatus ja ympäristöjohtaminen
• Hajautetun energiatuotannon edistäminen
• Jätehuoltotekniikan tutkimustoiminnan edistäminen (EKOPARK)
• Nolla- tai plusenergiatalotekniikan kehittäminen / käytön edistäminen

Jätehuollon kehittäminen ja -kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

• Jätehuollon osaamisen kehittäminen

Ekotehokkuuden seuranta

• Maakunnallisen ekotehokkuuden seuranta
• Energia ja ilmastostrategioiden laatiminen

Alueelliset ilmasto- energia ja luonnonvarastrategiat

• Alueellisten tai seudullisten ilmasto- (ja energia- / luonnonvarastrategioiden) laatimisen
tukeminen (ml. valmiussuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat)
• Valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian mukaan valtioneuvosto
edellyttää, että maakunnat ja kaupunkiseudut laativat omat ilmasto ja energiastrategiansa
sekä niiden toteutusohjelmat valtakunnallisen ilmasto- ja energiastrategian pohjalta.

Itämeri

• Ravinnehuuhtoutumisen ja rehevöitymisen vähentäminen
• Aaltoenergian hyödyntäminen
• Meriekosysteemiin liittyvien ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkiminen

III Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Tulvariskien hallinta ja merenpinnan nousu

• Tulvariski ja tulvavaara-alueiden kartoittaminen ja huomioiminen
• Taajamien hulevesihallinnan parantaminen
• Yhdyskuntatekniikkaturvallisuusriskien ehkäiseminen
• Kosteikkojen hyväksikäyttö tulvariskien hallinnassa
• Ravinteiden huuhtoutumisriskien ehkäisy

Sopeutuminen lämpenemiseen

• Matkailullisten hyötyjen selvittäminen
• Hyönteistuhojen ja kasvitautiriskien hallinnan arvioinnin edistäminen
• Maa- ja metsätalouden mahdollisuuden selvittäminen

Sopeutuminen sadannan vaihteluihin

• Vaikutusten selvitäminen

Itämeri

• Meren lämpötilan nousun ja jääpeitteen vähentämisen vaikutusten selvittäminen (merenkulku, matkailu)

Yhdyskuntarakenne

• Varautuminen ilmastopakolaisuuteen. Ilmaston lämpenemisen odotetaan merkittävästi lisäävän ilmastopakolaisuutta tulevaisuudessa. On arvioitu, että ympäristöpakolaisia voi olla koko maailmassa 200 miljoonaa vuoteen 2050 mennessä.

Imatran ilmastoteot

Greenreality