Get Adobe Flash player

VATT:n ennakointitutkimus kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutoksesta vuosina 2012-2030

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen talouden kehitystä ja talouskasvun edellytyksiä globaalin finanssikriisin jälkeen. Tutkimus on osa neljän ministeriön ja VATT:n yhdessä toteuttamaa talouden ennakointityötä. Kysyntä- ja tarjontarakenteiden lähihistoriaan ulottuvan analyysin lisäksi tutkimuksessa laaditaan tulevaisuusskenaarioita Suomen talouden kehityksestä vuoteen 2030 asti. Skenaariotarkastelu perustuu ensisijaisesti Eurooppa 2020-kasvustrategian tavoitteille. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan alueellisen taloudellisen kehityksen tulevaisuuden näkymiä maakuntatasolla.

Raportin johtopäätöksissä todetaan: ”Skenaariotarkastelu osoittaa, että oikeanlaisilla politiikkatoimilla Suomen talouden kasvuun ja rakenteelliseen kehitykseen voidaan vaikuttaa merkittävästi. Jos politiikalla onnistutaan lisäämään työn tarjontaa, kotitalouksien kulutushalukkuutta sekä parantamaan tuotannon kilpailukykyä ja erityisesti hyödykkeiden laatua ja haluttavuutta, muodostuu talouskehitys huomattavasti suotuisammaksi kuin näiden politiikkojen epäonnistuessa. Sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöillä on siis merkitystä Suomen talouden kasvunäkymiin. Koska talouden kasvu heijastuu luonnollisesti myös eri sektoreiden rahoitustaseisiin ja vaikuttaa siten myös julkisen talouden tasapainoon, ovat harjoitetut politiikat suorassa yhteydessä julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Mitä suurempi on vaihtotaseen ylijäämä ja mitä enemmän yksityisiä investointeja talouteen syntyy, sitä helpompi julkisen sektorin on tasapainottaa tietyn aikavälin tulo- ja menovirtansa.”

Raportin alueellisessa tarkastelussa  arvioidaan talouskasvun muodostuvan heikoimmaksi Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakunnissa sekä Itä-Uudellamaalla (joka hallinnollisesti nykyisin on Uuttamaata). Arvio perustetaan metsäteollisuuden osuuteen ja kehitykseen. Jää suuresti mietityttämään, miksi Kaakkois-Suomen rajaseudun potentiaali ja matkailun kasvuluvut eivät näyttäydy alueellistetuissa tuloksissa? Onhan tax free -kauppa täällä ajoittain suurempaa kuin Helsingissä ja rajaliikenteen kasvu on ollut huikeaa.

VATT Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen – Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012–2030

Kirjoita vastaus