Get Adobe Flash player

Valtionosuuksien uudistus valmisteluun

VM:n tiedotteesta 136/2012:

Valtionosuuksien uudistus valmisteluun

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on asettanut 28.6.2012 kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmistelua varten tukiryhmän sekä asiantuntija- ja laskentaryhmän.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta parannetaan.

Perusopetuksen valtionosuuden perusteet selvitetään tavoitteena tasa-arvoisen ja tasalaatuisen perusopetuksen saatavuuden varmistaminen myös jatkossa. Tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus jatkossa perustuisi nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin, esimerkiksi kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen. Perusopetuksen valtionosuusperusteet on viimeksi uudistettu vuodesta 2010, jolloin peruspalvelujen valtionosuudet koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi valtiovarainministeriön hallinnonalalle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Lisäksi palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki.

Valtionosuusperusteiden uudistamisessa käydään läpi mm. perusteiden läpinäkyvyys, lukumäärä, päällekkäisyydet, korvaustarpeet, ajanmukaisuus ja soveltuvuus kuntarakenteen ja palvelutarpeiden muutoksessa. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä sekä kuntauudistuksen ohjausryhmä seuraavat uudistuksen etenemistä.

Tarkastelu voidaan laajentaa myös verotusta koskeviin asioihin hallitusohjelman kirjaukset huomioiden. Valtiovarainministeriön vero-osasto selvittää mahdollisuuksia siirtää kunnallisveroon vaikuttavia verovähennyksiä valtion rasitukseksi. Valtionosuusuudistuksen yhteydessä tehtävissä kokonaislaskelmissa huomioidaan vero-osaston selvitystyössä tekemät laskelmat ja muut kuntaverotukseen kohdistuvat päätökset.

Kuntien kannanottoja valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta on koottu Kunnallishallinnon rakenne- työryhmän ehdotuksia koskevan lausuntokierroksen yhteydessä. Valtionosuusperusteiden uudistamistarpeita on laajemmin selvitetty viimeksi valmisteltaessa vuoden 2010 alusta voimaan tullut lakiuudistus.

Tukiryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriöstä. Jäseninä ovat sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Kuntaliiton, Jyväskylän kaupungin, Vantaan kaupungin, Iisalmen kaupungin, Luodon kunnan, Valtion taloudellinen tutkimuskeskuksen ja valtiovarainministeriön edustajat.

Asiantuntija- ja laskentaryhmän puheenjohtajana toimii selvitysmies Arno Miettinen valtiovarainministeriöstä. Jäsenet ovat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta ja valtiovarainministeriöstä.

Selvitysmies Arno Miettisen tulee esittää alustavia ehdotuksia valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta väliraportissa joulukuussa 2012. Lisäksi selvitysmies tekee lopulliset esityksensä valtionosuusperusteiden uudistamistarpeista vuoden 2013 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voidaan käsitellä eduskunnassa kevätistuntokaudella 2014 ja uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015 alkaen.

Kirjoita vastaus