Get Adobe Flash player

Kunnan tilinpäätökseen ennakoivaa otetta

Kuntalain kokonaisuudistusta valmistellaan. Sillä välin lakia täydennetään muutoksilla ja esimerkiksi Laki kuntalain muuttamisesta (325/2012) tuli voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2012. Tällä lainmuutoksella uudistetaan kunnan talouden sisäistä ohjausta koskevia säännöksiä.

Tilinpäätöksen informaatiotehtävää vahvistetaan muun muassa korostamalla  tilinpäätöksessä rahoituslaskelman asemaa ja siihen sisältyvää informaatiota kunnan varojen hankinnasta ja käytöstä sekä talouden tasapainosta. Myös kuntien investointien poistot on tehtävä aiempaa lyhyemmässä ajassa. Lyhyemmät poistoajat kasvattavat poistojen määrää ja vaikuttavat suoraan tulosta pienentävästi.

Tilinpäätöksen informaatiotehtävää parannetaan myös säännöksellä, jonka mukaan toimintakertomuksessa on annettava arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä (69 §). Arvio on eräänlainen tilinpäätökseen ja ennakoitavissa oleviin tulevaisuudennäkymiin perustuva tulkinta kunnan taloudellisesta tilanteesta. Arvion kohteena olisivat esimerkiksi kunnan talouden tasapaino, tulorahoituksen kehitys ja sen riittävyys, näköpiirissä olevat investointitarpeet ja niiden rahoitus sekä velkaantumiskehitys. Arvion tulisi olla perusteltu ja sen taustalla olevat olettamukset ja niihin liittyvät epävarmuustekijät tulisi kuvata. Kirjanpitolain mukaan yrityksillä on jo nykyään velvollisuus sisällyttää toimintakertomukseensa arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kuntalain muuttamista koskevan hallituksen esityksen valmisteluun liittyen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistusta on jo aikaisemmin muutettu siten, että poistot tulisi tehdä kuntajaoston määrittelemissä rajoissa mahdollisimman nopeasti, jollei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole poistettavasta hyödykkeestä johtuvaa erityistä perustetta. Myös tämä parantaa kunnallisten päätöksentekijöiden mahdollisuuksia arvioida realistiselta pohjalta kunnan toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa.

Kuntaliiton yleiskirje 

Kirjoita vastaus