Get Adobe Flash player

Talousindikaattorit

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kymenlaakson viime vuosien talouskehityksestä

 • Kymenlaakson talous on kasvanut lähes koko tarkastelukauden ajan, mutta koko maahan verrattuna kasvu on ollut kuitenkin hidasta.
 • Metsäteollisuuden osuus maakunnan arvonlisäyksestä on painunut 1997 tason alapuolelle, mihin pääsyynä voidaan pitää kansainvälistä suhdannetilannetta sekä euron nopeaa vahvistumista dollariin nähden.
 • Maakunnallisessa BTV -indikaattorivertailussa Kymenlaakso on selvästi maan keskitason alapuolella; ongelmana on ollut erityisesti tuotannon heikko kehitys.
 • Arvonlisäys asukasta kohti oli tarkastelukauden alussa vähän korkeampi kuin koko Suomessa, mutta 2000-luvulla kehitystrendi noudattelee melko tarkoin koko maan kehitystä. Arvolisäyksen korkea taso asukasta kohti johtuu teollisuuden ja erityisesti metsäteollisuuden vaikutuksesta.
 • Paperiteollisuuden ja liikennettä palvelevan teollisuuden osuudet alueen työpaikoista ovat moninkertaiset koko maan vastaaviin osuuksiin nähden; paperiteollisuuden osuuden laskua kompensoi lisääntyvän transiton mukanaan tuoma liikennealan vahva kasvu.
 • Yrittäjien osuus työllisistä on Kymenlaaksossa edelleen alhainen, mutta yritysten nettolisäys noudattelee maan keskitasoa. Kymenlaakson seutukuntien yritystoimintaa voidaan kuitenkin pitää kasvuhakuisena ja uudistuvana.
 • Kymenlaakson satamien aluetaloudelliset vaikutukset ovat myönteiset ja työllisyysvaikutukset merkittäviä. Laivaliikenne katsotaan yleisesti ekotehokkaaksi, mutta erityisesti alueellisesti lisääntyvä rekka-autoliikenne kuormittaa Kymenlaakson maakunnan ympäristöä ja vaikuttaa kielteisesti tieverkon toimivuuteen sekä turvallisuuteen.

Talousindikaattorien yhteenvetosivu (Kymenlaakso)

Talousindikaattorien tilaosoittimet (Kymenlaakso)

Etelä-Karjalan viime vuosien talouskehityksestä

 • Etelä-Karjalan maakunnan taloudessa metsäteollisuudella on merkittävä rooli työllistäjänä ja metsäteollisuuden suhteellinen osuus arvonlisäyksestä on Etelä-Karjalassa suurin koko maassa. Näin ollen metsäteollisuuden suhdannevaihtelut ja tuotantoa koskevat ratkaisut heijastuvat voimakkaina maakunnan talouteen ja työllisyyteen. Maakunnan talous on näin alttiina myös kansainvälisen talouden heilahduksille.
 • Puuraaka-aineen takkuileva ja epävarma saanti Venäjältä on merkittävä huolenaihe metsäteollisuuden tulevaisuudelle. Vaihtoehtoisten raaka-aineiden vaikea saanti tai käyttöönotto pakottaa kehittämään vähemmän raaka-aineita kuluttavia korkean teknologian tuotteita. Etelä-Karjalan metsäteollisuuden tuloskuntoa pidetään kuitenkin niin hyvänä, että tuotantolaitosten säilyttäminen ja kehittäminen on liiketaloudellisesti perusteltua. Korvaavia työpaikkoja kuitenkin tarvitaan ja niitä haetaan palveluista.
 • Kotimaisen kysynnän lisäksi mm. venäläisten matkailijoiden palvelutarve lisää alan mahdollisuuksia alueella.
 • Tieto- ja kommunikaatioteknologian kehitys on ollut maakunnassa melko vaatimatonta ja kaiken kaikkiaan Etelä-Karjalan tuotannon teknologiaintensiivisyys suhteessa tuotoksen arvoon jää matalaksi.
 • Kasvavan transitoliikenteen positiivisten työpaikka- ja talousvaikutusten arvoa syö sen aiheuttamat melu, päästöt ja liikenneonnettomuudet.

Talousindikaattorien yhteenvetosivu (Etelä-Karjala)

Talousindikaattorien tilaosoittimet (Etelä-Karjala)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indikaattorikohtaiset kuvaajat ja analyysit

Alla olevassa listassa on kaikki ECOREG-mallin talousindikaattorit. Klikkaamalla indikaattorin perässä olevia linkkejä (Kymenlaakso, Etelä-Karjala), avautuu linkin alta ko. indikaattorin kuvaaja sisältäen lyhyen indikaattorikohtaisen analyysin sekä kehitystä/tasoa kuvaavan liikennevalo-osoittimen.

T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T2. Arvonlisäyksen asukasta kohti : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T3. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T4. Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T6. Transito- ja rajaliikenne : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

T7. Liikennesuoritteet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

ETLA:n aluetilastot

T. Bruttokansantuote kiintein v. 2000 hinnoin ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Työvoima Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Työlliset Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Työttömät Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Työttömyysaste Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Työllisyysaste Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Työttömät TEM:n työnvälitystilaston mukaan ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Pitkäaikaistyöttömät TEM:n työnvälitystilaston mukaan ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Väestö vuoden lopussa ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Työikäinen väestö vuoden lopussa ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

T. Palkkasumma ml. ennusteet : Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

Kirjoita vastaus