Get Adobe Flash player

Sosiaalis-kulttuurinen hyvinvointi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kymenlaakson vuodet 2014-2015

 • Vuosien 2014-2015 indikaattoriarvojen perusteella Kymenlaakson sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä näkyy sekä muutosta parempaan että myös negatiivisen kehityksen piirteitä.
 • Vuonna 2015 Kymenlaakson työttömyysaste kasvoi selvästi. Työllisyysaste kasvoi vuonna 2015 0,9 % eli enemmän kuin koko maassa keskimäärin.
 • T&K –menot ovat maakunnassa edelleen matalat ja ovat olleet laskusuunnassa vuoden 2010 jälkeen.
 • Sairastavuusindeksi on ollut kasvusuunnassa vuoden 2010 jälkeen.
 • Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät vuonna 2015 edellisvuodesta ulkomailta tulleiden matkailijoiden määrän vähennyttyä 26 %.
 • Vuonna 2015 siirtolaisuus lisäsi maakunnan väestömäärää 385 hengellä kokonaismuuttoliikkeen oltua 375 henkeä negatiivinen
 • Loukkaantuneiden määrällä mitattuna Kymenlaakso oli vuonna 2015 maan keskiarvoon verrattuna turvattomampi tiellä liikkujalle, mutta kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui valtakunnan keskiarvoa selvästi vähemmän. Poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusten määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, mutta törkeät rattijuopumukset vähenivät v. 2015.
 • Yrittäjien määrä väheni vuonna 2014 158 hengellä yrittäjien osuuden työllisistä pysyttyä edellisvuoden tasolla.
 • Miesten pienemmän ansionousun vuoksi sukupuolten ansioerot tasoittuivat jonkin verran vuonna 2014.
 • Kunnallisvaalien 2017 koko maan keskimääräinen äänestysprosentti kasvoi 58,3 %:sta 58,8 %:iin, Kymenlaaksossa äänestysprosentti laski 57,2 %:sta 56,6 %:iin.
 • Kirjastolainat ovat hitaasti vähenemässä, mutta kirjastojen asema on kuitenkin pysynyt yllä hyvin.

Sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien yhteenvetosivu (Kymenlaakso)

Sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien tilaosoittimet (Kymenlaakso 2016)

Etelä-Karjalan vuodet 2014-2015

 • Etelä-Karjalan sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä kuvaavien mittareiden mukaan moni asia on pysynyt samankaltaisena edellisvuoteen verrattuna. Joidenkin sosiaalisten ja kulttuuristen ilmiöiden tila heikkeni maakunnassa. Muutokset huonompaan olivat kuitenkin pieniä. Kuitenkin myös kehitystä parempaan on.
 • Maakunta näyttäytyy venäläisten matkailijoiden myötä entistä selvemmin suosittuna matkailualueena. Yöpymiset majoitusliikkeissä ovat edelleen asukaslukuun verrattuna lukuisammat kuin Suomessa keskimäärin, vaikka vähentyneet selvästi vuoden 2013 huippuluvuista
 • Maakunnan työttömyys kasvoi selvästi vuonna 2015. Alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kk:n työttömyyteen kasvoi voimakkaasti vuosina 2014-2015.
 • Työllisyysaste laski vuonna 2015 kaksi prosenttiyksikköä ja huoltosuhde kasvoi edelleen.
 • Etelä-Karjalassa sairastavuusindeksi on pysytellyt pitkään melko vakiintuneella tasolla ja hieman maan keskiarvon yläpuolella.
 • Vastasyntyneiden elinajanodote kasvoi koko maan keskiarvon tapaan, mutta hieman keskiarvoa vähemmän.
 • T&K –menot kasvoivat v. 2014 edellisvuoden tasosta. Etelä-Karjala menestyy suurten keskusalueiden jälkeen kohtalaisen hyvin toiminnan rahoituksessa
 • Naispalkansaajien ansiot kehittyivät v.2014 jonkin verran heikommin kuin miesten.
 • Kirjastolainoissa maakunta on edelleen maan keskiarvon alapuolella.
 • Asukasmääriin suhteutettuna maakunnassa tapahtui selvästi valtakunnan keskiarvoa enemmän henkilövahinkoihin johtaneita tieliikenneonnettomuuksia vuonna 2015.
 • Väkivaltarikosten määrä väheni vuonna 2015 sekä Etelä-Karjalassa, että maassa keskimäärin.
 • Vuonna 2015 ilmi tulleiden liikennerikosten määrä väheni Etelä-Karjalassa, samoin kuin maassa keskimäärin. Verrattaessa ilmitulleiden rikosten määrää asukaslukuun, Etelä-Karjala jäi vuonna 2015 selvästi maan keskiarvon huonommalle puolelle
 • Syksyn 2017 kunnallisvaaleissa äänestysprosentin koko maan keskiarvo laski, samoin Etelä-Karjalan. Pitkän ajan vähennys on maakunnassa hieman suurempi kuin Suomessa keskimäärin.

Sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien yhteenvetosivu (Etelä-Karjala)

Sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien tilaosoittimet (Etelä-Karjala)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indikaattorikohtaiset kuvaajat ja analyysit

Alla olevassa listassa on kaikki ECOREG-mallin talousindikaattorit. Klikkaamalla indikaattorin perässä olevia linkkejä (Kymenlaakso, Etelä-Karjala), avautuu linkin alta ko. indikaattorin kuvaaja sisältäen lyhyen indikaattorikohtaisen analyysin sekä kehitystä/tasoa kuvaavan liikennevalo-osoittimen.

Teema: Väestönmuutos

S1. Nettomuuttoliike : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S2. Luonnollinen väestönmuutos : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S3. Huoltosuhde : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S4. Ulkomaalaisten määrä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S4. Ulkomaalaisten osuus : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Työ

S5. Työttömyysaste : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S5a. Alle 25-v. virta yli 3 kk:n työttömyyteen : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S5b. Virta yli 3 kk:n työttömyyteen : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S5c. Ulkomaalaisten työttömyysaste : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S5d. Työllisyysaste : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S6. Palvelujen osuus työllisistä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S7. Yrittäjien osuus työllisistä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S8. Sukupuolten palkat : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Syrjäytyminen

S9. Toimeentulotukea saaneet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S10. Itsemurhat : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Terveys

S11. Alle 65-vuotiaana kuolleet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S12. Vastasyntyneiden elinajanodote : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S13. Sairastavuusindeksi : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Turvallisuus

S14. Liikennerikokset : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S15. Väkivaltarikokset : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S16. Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S16. Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Koulutus

S17. Keski- ja korkea-asteen tutkinnot : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S18. T & K – menot : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Kulttuuri

K1. Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

K2. Kirjastolainojen määrä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Paikallisidentiteetti

K3. Kunnallisvaalien äänestysprosentti : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

K4. Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

K4. Venäläisten yöpymiset majoitusliikkeissä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

K5. Sanomalehtien levikki (seuranta päättynyt): Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Kirjoita vastaus