Get Adobe Flash player

Sosiaalis-kulttuurinen hyvinvointi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kymenlaakson vuodet 2016-2017

 • Vuosien 2015-2017 indikaattoriarvojen perusteella Kymenlaakson sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä näkyy sekä muutosta parempaan että myös negatiivisen kehityksen piirteitä.
 • Vuonna 2017 Kymenlaakson työttömyysaste laski selvästi.
 • T&K –menot ovat maakunnassa edelleen matalat.
 • Sairastavuusindeksi on ollut kasvusuunnassa vuoden 2011 jälkeen.
 • Yöpymiset majoitusliikkeissä kasvoivat voimakkaasti vuonna 2017. Ulkomailta tulleiden matkailijoiden määrä oli 15,8 % suurempi kuin vuonna 2016.
 • Vuonna 2016 siirtolaisuus lisäsi maakunnan väestömäärää 794 hengellä kokonaismuuttoliikkeen oltua 197 henkeä negatiivinen
 • Loukkaantuneiden määrällä mitattuna Kymenlaakso oli vuonna 2017 maan keskiarvoon verrattuna turvattomampi tiellä liikkujalle, mutta kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui valtakunnan keskiarvoa enemmän. Poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusten määrä väheni vuonna 2017, mutta törkeitä rattijuopumuksia tilastoitiin hieman enemmän.
 • Yrittäjien määrä väheni vuonna 2016 52 hengellä yrittäjien osuuden työllisistä pysyttyä edellisvuoden tasolla.
 • Kunnallisvaalien 2017 koko maan keskimääräinen äänestysprosentti kasvoi 58,3 %:sta 58,8 %:iin, Kymenlaaksossa äänestysprosentti laski 57,2 %:sta 56,6 %:iin.
 • Kirjastolainat ovat hitaasti vähenemässä, mutta kirjastojen asema on kuitenkin pysynyt yllä hyvin.

Sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien yhteenvetosivu (Kymenlaakso)

Sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien tilaosoittimet (Kymenlaakso 2016)

Etelä-Karjalan vuodet 2016-2017

 • Etelä-Karjalan sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä kuvaavien mittareiden mukaan moni asia on pysynyt samankaltaisena edellisvuoteen verrattuna. Joidenkin sosiaalisten ja kulttuuristen ilmiöiden tila heikkeni maakunnassa. Muutokset huonompaan olivat kuitenkin pieniä. Kuitenkin myös kehitystä parempaan on.
 • Maakunta näyttäytyy venäläisten matkailijoiden myötä entistä selvemmin suosittuna matkailualueena. Yöpymiset majoitusliikkeissä ovat edelleen asukaslukuun verrattuna lukuisammat kuin Suomessa keskimäärin, vaikka vähentyneet selvästi vuoden 2013 huippuluvuista
 • Maakunnan työttömyys kasvoi selvästi vuonna 2017.
 • Työllisyysaste laski vuonna 2017 0,8 prosenttiyksikköä ja huoltosuhde pysyi edellisvuoden tasolla.
 • Etelä-Karjalassa sairastavuusindeksi on pysytellyt pitkään melko vakiintuneella tasolla ja hieman maan keskiarvon yläpuolella.
 • Vastasyntyneiden elinajanodote kasvoi koko maan keskiarvon tapaan, mutta hieman keskiarvoa vähemmän.
 • T&K –menot laskivat vuonna v. 2016 hieman edellisvuoden tasosta. Etelä-Karjala menestyy suurten keskusalueiden jälkeen kohtalaisen hyvin toiminnan rahoituksessa
 • Kirjastolainoissa maakunta on edelleen maan keskiarvon alapuolella.
 • Asukasmääriin suhteutettuna maakunnassa tapahtui selvästi valtakunnan keskiarvoa enemmän henkilövahinkoihin johtaneita tieliikenneonnettomuuksia vuonna 2017.
 • Väkivaltarikosten määrä väheni vuonna 2017 Etelä-Karjalassa maan keskiarvoa enemmän.
 • Vuonna 2017 ilmi tulleiden liikennerikosten määrä kasvoi selvästi Etelä-Karjalassa. Verrattaessa ilmitulleiden rikosten määrää asukaslukuun, Etelä-Karjala jäi vuonna 2017 selvästi maan keskiarvon huonommalle puolelle
 • Syksyn 2017 kunnallisvaaleissa äänestysprosentin koko maan keskiarvo laski, samoin Etelä-Karjalan. Pitkän ajan vähennys on maakunnassa hieman suurempi kuin Suomessa keskimäärin.

Sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien yhteenvetosivu (Etelä-Karjala)

Sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien tilaosoittimet (Etelä-Karjala)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indikaattorikohtaiset kuvaajat ja analyysit

Alla olevassa listassa on kaikki ECOREG-mallin talousindikaattorit. Klikkaamalla indikaattorin perässä olevia linkkejä (Kymenlaakso, Etelä-Karjala), avautuu linkin alta ko. indikaattorin kuvaaja sisältäen lyhyen indikaattorikohtaisen analyysin sekä kehitystä/tasoa kuvaavan liikennevalo-osoittimen.

Teema: Väestönmuutos

S1. Nettomuuttoliike : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S2. Luonnollinen väestönmuutos : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S3. Huoltosuhde : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S4. Ulkomaalaisten määrä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S4. Ulkomaalaisten osuus : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Työ

S5. Työttömyysaste : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S6. Palvelujen osuus työllisistä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S7. Yrittäjien osuus työllisistä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S8. Sukupuolten palkat : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S9. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Syrjäytyminen

S9. Toimeentulotukea saaneet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S10. Itsemurhat : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Terveys

S11. Alle 65-vuotiaana kuolleet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S12. Vastasyntyneiden elinajanodote : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S13. Sairastavuusindeksi : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Turvallisuus

S14. Liikennerikokset : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S15. Väkivaltarikokset : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S16. Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S16. Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Koulutus

S17. Keski- ja korkea-asteen tutkinnot : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

S18. T & K – menot : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Kulttuuri

K1. Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

K2. Kirjastolainojen määrä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Teema: Paikallisidentiteetti

K3. Kunnallisvaalien äänestysprosentti : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

K4. Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä : Kymenlaakso, Etelä-Karjala

K5. Sanomalehtien levikki (seuranta päättynyt): Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Kirjoita vastaus