Get Adobe Flash player

Author Archive

Energiaa ennakointiin alkaa

Etelä-Karjalan liitto on saanut järjestettäväkseen jo perinteikkään valtakunnallisen alueiden kehittäjien ja asiantuntijoiden ennakointiseminaarin yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Seminaarin nimenä on ”Energiaa ennakointiin” ja se järjestetään kuluvan viikon torstaina ja perjantaina 19.-20.3.2015 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla.

Etelä-Karjalan liiton yhteistyökumppaneina Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kaakkois-Suomen ennakointiverkosto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson liitto sekä Lappeenrannan kaupunki osallistuvat järjestelyihin.

Kahden seminaaripäivän sisältö rakentuu torstain osalta Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaamisalueille. Yliopisto etsii uuden, tulevaisuussuuntautuneen strategiansa myötä vastauksia maapallon kannalta tärkeisiin avainkysymyksiin. LUT on maailman 300 parhaimman yliopiston joukossa ja alueemme parhainta osaamista, jota haluamme esitellä myös aluekehityksen asiantuntijoille.

Perjantain alustuksilla sovitetaan yhteen valtakunnallista sekä alueiden ja kuntien ennakointitoimintaa. Esittelyssä ovat mm. ensi kertaa julkisesti valtioneuvoston kanslian kokoaman kansallisen ennakointiverkoston uudet tulevaisuuskuvat. Tulevaisuuskuvia on rakennettu kevään eduskuntavaalien ja tulevan hallituskauden tarpeisiin.

Mitä se ennakointi sitten oikein on? Ennakointi voidaan määrittää yhdessä tehtäväksi tulevaisuustyöksi, joka tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Aikajänne voi olla lyhyt, keskipitkä tai pitkä. Se on verkostoitunutta ja osallistavaa toimintaa. Erilaisia kehityskulkuja voi olla monia. Keskeinen ajatus on, että teoillamme ja päätöksillämme voimme vaikuttaa tulevaisuuteen. Voimme tehdä tulevaisuutta, emme vain passiivisina odottaa, mitä se tuo tullessaan.

Toivotamme ennakointiseminaarin osallistujat tervetulleiksi paikan päälle ja kaikki ennakoinnista kiinnostuneet mukaan seuraamaan seminaarin alustuksia. Tilaisuus lähetetään streaming-tekniikalla verkon kautta ja tallennetaan. Seminaariaineistot löytyvät täältä.

Ennakoivaa asennetta ja työotetta kevääseen!

Ennakoinnin koordinoinnista Etelä-Karjalassa vastaava maakuntasuunnittelija Anni Laihanen

Lappeenrannan lentokenttä halutaan siirtää maakunnallisen säätiön hallinnoitavaksi

Suomen vanhimman lentokentän kehitys on käymistilassa. Lappeenrannan lentokenttätoiminnan siirtoa perustettavalle säätiölle valmistellaan  2015 toteutettavassa kehityshankkeessa. Lentoaseman liiketoiminnan kaupan ja operointisuhteiden uudelleenjärjestelyn valmistelemista koskeva aiesopimus solmittiin Etelä-Karjalan liiton, liikenne- ja viestintäministeriön, Finavia Oyj:n ja Lappeenrannan kaupungin välillä syksyllä 2014. Aiesopimus tähtää lentokentän toiminnan siirtämiseen Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton perustamalle säätiölle tai säätiön perustamalle osakeyhtiölle.

Kehittämishankkeessa valmistellaan mm. kauppasopimus ja lentoaseman uusi liiketoiminta-suunnitelma. Etelä-Karjalan liitto on osoittanut hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 100.000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarviosta (166.500€) 66.500 euroa katetaan Lappeenranta–Imatra-kaupunkiseudun ja Wirma Lappeenranta Oy:n rahoituksella.

Valmistelussa olevia keskeisiä asioita ovat:

  • Säätiön perustaminen
  • Kauppasopimuksen valmistelu negatiivisen kauppahinnan pohjalta
  • Liiketoimintasuunnitelman valmistelu
  • Liikenne- ja viestintäministeriön vuotuinen tuki valtiontalouden kehyksiin vuosille 2016–2019
  • Julkisen tuen notifiointi (ilmoitusmenettely) EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti
  • Lentokentän hyväksyntätodistuksen päivitys

Etelä-Karjalan liiton osalta tavoitteena on kehittää edelleen maakunnan elinvoimaa turvaamalla lentoaseman toiminnan jatkuminen. Lentoliikenteestä hyötyvät sekä Etelä-Karjalan kuin myös laajemminkin Itä-Suomen asukkaat ja yritykset edullisina suorina lentoina Eurooppaan.
Myös Saimaan alueen matkailun kehittäminen edellyttää, että alueella on oma toimiva lentoasema sekä charter- että reittilentoja varten.

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Matti Viialainen 044 770 0515, matti.viialainen@ekarjala.fi

Kuntapalvelujen osaamisen ennakointimalleja kehitettiin ESR-hankkeessa

KT Kuntatyönantajien kolmevuotinen ESR-hanke Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa kehitti ennakoinninmalleja tulevaisuusajattelun pohjalta. Hankkeen loppuseminaarissa 13.11. 2013 kuultiin tuloksia neljästä alueellisesta pilotista. Ennakointia kehitettiin pääkaupunkiseudulla, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Hankepilottien tulokset ovat nähtävillä hankkeen verkkosivulla: www.osaamisenennakointi.fi .

Tulevaisusuajattelun näkökulmia loppuseminaariin toi Aalto yliopiston tutkimusjohtaja Mika Aaltonen. Altonen on äskettäin julkaissut yhdessä tanskalaisen Rolf Jensenin kanssa kirjan Uusi Renessanssi. Kirjoittajien mukaan länsimainen yhteiskunta on 200-vuotisen teollisen yhteiskunnan jälkimainingeissa siirtynyt uuden Renessanssin aikaan.

Uuden aikakauden teeseistä nousee näkymiä tulevaisuuden maailmasta. Tällä hetkellä länsimaisessa yhteiskunnassa eletään kahden unelman välimaastossa. Rikkaat maat, kuten Suomi, ovat saavuttaneet runsaasti materiaalisen maailman rikkauksia. Rikkauksien keskeltä ihmiset katsovat kuitenkin jo seuraavaan unelmaan, oman elämänlaadun nostamiseen.

Tämä seuraava suuri unelma voisi olla uuden renessanssimaailman yditä. Se mihin päädytään, jää nähtäväksi.  Aaltosen kirjassa nähdään tulevaisuuskuvia  kolmesta mahdollisuudesta:

  1. individualismi ja matala yhteiskunta : maailman hahmottaminen oman teeman näkökulmasta, alhaalta ylös nousevat tarpeet, yhteiskunnan uudelleen järjestäytyminen
  2. vihreämpi tulevaisuus: (kansalaisjärjestöt +teollisen tuotannon allianssi), 3D printattu tuotanto; yrityksen ideat ja arvot keskeistä tuotannossa; yritysten merkitys ihmisten voimaannuttamisessa; markkinoinnin painopiste siirtyy ei-materiaalisen sisällön markkinointiin kuluttajille, jotka hakevat sisältöä elämään
  3. pelko skenario – the risk society ; pahempi kuin Orwellin yhteiskunta

Maailma on muuttunut globaalin, horisonttaalisesti leviävän kommunikaation  vuoksi. Kun 60-luvulla ihmiset luottivat hallintoon ja poliitikkoihin, nyt he luottavat enemmän toisiin samankaltaisiin ihmisiin. Horisontaalisesti verkossa leviävä tieto muuttaa mailmaa radikaalisti. Hierarkisesta yhteiskunnasta (ylhäältä alas suuntautuvasta ohjauksesta )pitäisi luopua. Aaltonen uskoo, että yhteiskunnasta tulee vähitellen uudelleen organisoitunut matalampi yhteiskunta.

Turvallisuus ei löydy takertumisesta vanhoihin kaavoihin, Aaltonen korostaa. Muutoksen maailmassa turvallisuus löytyy uuteen sopeutumisesta. On parempi muuttua kuin tuhoutua syvälle kaivettuun poteroon. Mitä aikaisemmin muutos alkaa, sen paremmin voimme pitää huolta tulevista sukupolvista muuttuvassa maailmassa.

Valtioneuvoston tulevaisuuselonteko 2030 valmistui

Valtioneuvosto on julkaissut pitkään ja laajalla kirjolla valmistellun Tulevaisuusselontekotulevaisuusselonteon 2030. Aihetta koskeva tiedotustilaisuus pidettiin 30.10.2013.
Tulevaisuusselonteko on ladattavissa valtioneuvoston nettisivuilla.

Tulevaisuusselonteon tehtävä on kiinnittää huomiota sellaisiin Suomen pitkän aikavälin tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin, jotka muuten jäisivät liian pienelle tai hajanaiselle huomiolle.Selonteko keskittyy linjaamaan niitä edellytyksiä, joilla luodaan kestävää kasvua tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Selonteon valmistelu alkoi ennakointivaiheella, jonka tulokset julkaistiin helmikuussa 2013 osoitteessa tulevaisuus.2030.fi. Ennakointivaihe antoi myös aineksia kehittää uutta suomalaista ennakointimallia. Ennakointityön lisäksi selonteko nojaa tuoreeseen tutkimukseen ja moniin valtioneuvoston jo tekemiin linjauksiin ja strategioihin.

Selonteon valmistelussa on hyödynnetty myös rinnalla toteutetun itsenäisen kansainvälisen tutkimushankkeen ”Kestävän kasvun malli” tuloksia. Selonteon luvussa 2 on valtioneuvoston visio: ”Vuonna 2030 kaikkien Suomessa on hyvä elää merkityksellistä ja arvokasta elämää. Suomalainen osaaminen ja taloudellinen kasvu ovat luoneet perustan hyvinvoinnille. Suomi on onnistunut rakentamaan kestävää kasvua omaleimaisiin menestystekijöihinsä nojaten ja kantaen vastuuta sekä Suomessa että globaalisti. Kasvu on edistänyt ihmisten hyvinvointia ympäristön kantokyvyn asettamissa rajoissa. Vastuuta kantavat koko yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt.”

Lukuun 3 on koottu olennaisimpia tulevien kehityssuuntien kuvauksia. Luvussa 4 on pohdittu Suomen edellytyksiä ja vahvuuksia kestävän kasvun toteutumiseksi. Tätä seuraavissa luvuissa on kuvattu tärkeimpiä kestävän kasvun edellytystekijöitä. Näitä ovat yritysten toimintaympäristö ja yritystoiminnan monipuolisuus (luku 5), työ, oppiminen ja yrittäjyys (luku 6), sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus (luku 7) sekä julkisen sektorin toiminta kestävän kasvun tukena (luku 8). Lukuun 9 on koottu yhteenveto valtioneuvoston tavoitteista ja toimintalinjauksista.

 

Hiipuuko vai kasvaako venäläisten ostosmatkailu Kaakkois-Suomessa?

Venäläisten ostosmatkailu tax-free global blue 2013 alkuvuosiKaupan liitto viestittää, että venäläisten ostamiset Suomessa ovat hiipumassa. Arvio perustuu Global Bluen tax free -tilastoon, jossa on näkyvissä selvää pudotusta muualla Suomessa… paitsi Kaakkois-Suomessa: Kouvolassa +28%, Imatralla +22%, Lappeenrannassa on tultu alas alkuvuoden tax free luvuista (9%) -3%:in ja Kotkassa samoin 9%:sta -5%:in. Global Blue -yhtiön keräämät tax-free-tilastot kertovat kuitenkin vain puolitotuuden verovapaasta myynnistä. Yhtiö ei tilastoi  palautusjärjestelmänsä ulkopuolista ns. invoice-järjestelmää. Raja-asemilta viestitetään kuitenkin, että invoice-laskutuksen kautta tehdyt palautukset ovat kasvaneet huomattavasti. 2012 invoice-kaupan osuus venäläisten verovapaista ostoksista oli Imatralla noin 40%, Global Bluen tax freen puolestaan n. 60%. Nyt tilanne lineen 50/50.
Koko Suomessa invoice kaupan osuus oli viiime vuonna 28 %, nyt se on kasvanut 34%:in.  Yle Etelä-Karjalan uutisen mukaan Invoice-leimausmäärät ovat nouseet jyrkästi etenkin Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla. Nuijamaan syyskuun lukema oli peräti 45 741 .
Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy:N Pasi Nurkka on kommentoinut STT:lle  invoice-kaupan nousua (STT:n talous uutiset 14.10.2013):

– Etenkin Etelä-Karjalassa invoice-kauppa on lisääntynyt tax-freen pysyessä ennallaan. Kun viime vuonna matkailijoista sitä käytti 28 prosenttia, on luku tänä vuonna noussut 34:ään, kuvaa kehitystä Tutkimus-ja analysointikeskuksen toimitusjohtaja Pasi Nurkka. Hänen mukaansa taantuma on kyllä keventänyt ostosbudjettia, mutta toisaaltamatkustajien määrä on ollut kahdeksan prosentin kasvussa. Sen ennakoidaanjatkuvan ensi vuonnakin. Lisäksi tilastoissa eivät näy alle 40 euron ostokset eivätkä palveluihin ja polttoaineisiin kulutetut rahat.
– Tutkimustemme mukaan yli kolmannes venäläisistä käytti rahaa Suomessa verollisesti. Yhdellä tankillisella halpaa venäläisbensaa tekee reissun PietaristaLappeenrantaan tai Imatralle, joten tavallisen ostosmatkailijan rahat jäävätusein sinne.
Lappeenrannan Prisman asiakkaista yli kymmenesosa on venäläisiä.Tavaratalo otti invoice-menettelyn käyttöön alkusyksystä.
– Se sitoo asiakkaan tulemaan meille uudelleen. Hän saa koko veron takaisin viiden euron käsittelymaksulla, sanoo johtaja Risto Punkkinen. (Lähde: STT-Lehtikuva, Reino Pasanen)

Mielenkiintoista pohdintaa löytyy myös Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n rajatutkimuksesta, joka kertoo venäläisten lomamatkailun lisääntyneen siinä missä ostosmatkailu on vähentynyt.

Saman suuntaista viestiä antaa rajavartioston tuore tiedote 14.10. viikonlopusta: Kaakois-Rajalla oli yksi vuoden vilkkaimmista päivistä: rajan ylitti peräti 205886 matkustajaa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan liikenne oli vilkkainta lauantaina 12.10. jolloin Imatran rajanylityspaikalla tehtiin reilut 13 000 rajatarkastusta, Nuijamaalla 16 700 rajatarkastusta ja Vaalimaalla 15 800 rajatarkastusta. Lisäksi Kaakkois-Suomen rajavartioston toimesta suoritettiin Vainikkalan kautta kulkevassa junaliikenteessä rajatarkastus parille tuhannelle henkilölle. Tavallisiin lauantaipäiviin verrattuna 12.10. oli yksi vuoden vilkkaimmista päivistä, mm. Imatran rajatarkastusaseman historiassa se oli kautta aikojen kolmanneksi vilkkain lauantai.

Mikä sitten on totuus? Hiipuuko vai kasvaako venäläisten ostosmatkailu Kaakkois-Suomessa tai ainakin osassa kaakonkulman kaupunkeja? Asiasta voi käydä pohdintaa vaikkapa TAK Oy:n avaamassa uudessa LinkedIn keskustelu- ja tiedonvälitysryhmässä.

Pikavuoro tulevaisuuteen – Liikennevirasto etsii visioita liikenteen ja liikkumisen tulevaisuudesta

Väylien visionäärit
Liikennevirasto tarjoaa opiskelujen loppuvaiheessa oleville suoraa pikavuoroa tulevaisuuteen.  Väylien visionäärit ohjelmassa on tavoitteena on visioida Suomen liikenteen tulevaisuus – miten Suomi liikkuu vuonna 2025? Liikennevirasto hakee ohjelmallaan uusia näkökulmia ja ideoita liikenteen sekä liikkumisen kehittämiseksi.

Ohjelmaan valitaan harjoittelijoiksi opiskelijoita mahdollisimman erilaisista taustoista – insinööreistä humanisteihin ja teekkareista juristeihin. Tarkoituksena on saada hyvin erilaisia näkökulmia liikenteen ja liikkumisen tulevaisuudesta. Yhteisenä nimittäjänä oma-aloitteisuus, visiointikyky ja kiinnostus liikenteen tulevaisuuteen. Opiskelijoista kootaan tiivis neljän hengen tiimi, jota sparraa ja haastaa Liikenneviraston ulkopuolinen valmentaja – coach – kokenut ja näkemyksellinen vaikuttaja.

Tiimi verkottuu luonnollisesti myös olemassa oleviin verkostoihin ja tekee yhteistyötä eri suuntiin. Työtä ohjaa Liikenneviraston pääjohtajan johtama ohjausryhmä. Liikennevirasto aikoo myös järjestää keväällä 2014 erillisen kilpailun teeman visualisoinnista ja esittämisestä.

Tulevaisuustyöskentelyn työkalupakki on tästä päivästä: apuna käytetään verkostoja, tieto- ja viestintäteknologiaa ja  sosiaalista mediaa.

Visionäärien hakuaika päättyy 15.9.2013 ja visionääritiimi aloittaa työskentelyn lokakuussa 2013. Lisätietoja Liikenneviraston tulevaisuustyöskentelystä löytyy osoitteesta www.liikennevirasto.fi/vaylien_visionaarit

Trendivirtaa: Digitaalinen shoppailu muutti ostamista ja kauppoja

Digitaaliseen maailmaan siirtynyt shoppailu on muuttanut ihmisten ostoskäyttäytymistä. Kotisohvalta tehdään Suomessakin paljon esimerkiksi vaate- tai harrastevälineostoksia.
Kesällä Hesarissa julkaistussa artikkelissa kerrottiin, että ulkomaiset yritykset ovat kasvattaneet suuresti osuuttaan nettikaupassa. Tavaraverkkokaupan arvoksi arvioitiin vuonna 2012  3–4,5 miljardia euroa laskentatavasta riippuen. Verkkokauppa kokonaisuudessaan on arvoltaan noin 10 miljardia euroa.

Sähköisen kaupankäynnin myötä kaupat ovat joutuneet miettimään sitä, miten kuluttajien muuttuneisiin ostoskäyttäytymiseen pitäisi suhtautua.
Kun kaupat käyvät kamppailuun globaaliseen shoppailuun siirtyneistä  asiakkkaista, tarvitaan uusia innovaatioita ja näkemystä siitä, mikä houkuttaa meitä ihmisiä tavaran perään. Yksi houkutin on tarina, toinen ikkunashoppailua helpottava tekniikka.  Shoppaamisen uusia trendejä maailmalta.
Jos epäilet, etteivät amerikkalisten kaupalliset höpötykset yllä meidän kauppoihimme, kannattaa kurkata historiaan. Jenkeissä käytiin automarketeissa ja ostettiin pakasteaterioita jo 1960 – 70-luvuilla. Niiden rantautuminen Suomeen kesti pitkään. Nykyisin trendien liikkeet ovat huomattavasti vauhdikkaampia.

Pk-sektori on tärkeässä roolissa metsäteollisuuden uusissa innovaatioissa

Metsäteollisuuden mullistavat uudet innovaatiot voivat tulla myös pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä. Näin kertoo tuore selvitys, jossa Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri kartoitti metsäteollisuuden ja metsäbiotalouden tulevaisuutta. Suurin potentiaali nähdään metsäbiotaloudessa: millaisia uusia tuotteita puusta, puun kuoresta tai muusta metsäbiomassasta voi syntyä. Liiketoimintamahdollisuuksia on myös koneissa ja laitteissa, joilla metsäbiomassaa korjataan, kuljetetaan ja jalostetaan.

Innovaatioita odotetaan pk-yrityksiltä, mutta hyvästä ideasta on vielä pitkä matka menestyksekkääksi liiketoiminnaksi. Metsäbiotalouden alalle on syntynyt vasta harvoja pk-yrityksiä, joiden tuoteideoita voidaan pitää radikaaleina. Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusterin ja Spinverse Oy:n toteuttamassa selvityksessä löydettiin suurimmat syyt tähän.

Alun ongelmien ylipääsemiseksi Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri on kehittänyt toimintamallia, jota testataan tämän vuoden aikana yhdessä yritysten kanssa. Siinä autetaan pk-yrityksiä ensimmäisten, uusien tuotteiden kehittämisessä kohdattavien pullonkaulojen yli. Käytännön työn toteuttaa Spinverse Oy Uusiutuva metsäteollisuus –osaamisklusterin ohjauksessa.

Selvityksestä lisää Osken:n artikkelissa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen 2014-2016

Ehdotus ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014 – 2016 on nyt nähtävillä OKM:n sivuilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli maaliskuun aikana ehdotuksensa ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014 – 2016.

Vekarasta vaariin alueiden ennakointiseminaari Joensuussa

Työ-  ja elinkeinoministeriö, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus isännöivät Vekarasta vaariin ennakointiseminaaria Joensuussa 14.-15.3.2013.

Alueiden ennakointiseminaarista on muodostunut jo perinne.Joensuun seminaari oli järjestyksessään viides.  Aikaisemmat seminaarit on järjestetty Seinäjoella, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Porissa.

Joensuussa olivat olivat mm. Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät sekä ikääntymisen moninaiset vaikutukset yhteiskunnassa. Esillä olivat myös VATT:n ennakoinnin aluemalli ja päivitetyt laskelmat.

Aineistot löytyvät Pohjois-Karjalan ennakointiportaalin Poketin sivuilta.