Get Adobe Flash player

Author Archive

Kouvolaan 200 miljoonan investointi – Suomen suurimmalla ratapihalla voi vaihtaa kontit autosta junaan

Kouvolan ratapiha on Euroopan laajuisen liikenneverkon solmukohta. Se aiotaan muuttaa intermodaaliterminaaliksi, jossa konttien vaihto autosta junaan ja päinvastoin on sujuvaa.

Kouvolan Rail-Road -hanke on yksi verkon projekteista. Sille on haettu 3,6 miljoonaa suunnittelu- ja 40 miljoonan toteutusrahaa. EU-tuen osuus on 50 prosenttia suunnittelukustannuksista ja 20 prosenttia toteutuskustannuksista. Pelkästään näistä kertyy yli 200 miljoonan investointi.

Lue Tekniikka & Talous-lehden artikkeli kokonaisuudessaan tästä >>>

Metsäteollisuus investoi nyt voimakkaasti Suomeen!

Metsäteollisuudella on Suomessa suunnitelmissa tai valmisteilla miljardien eurojen edestä investointeja:

– Keväällä julkistettiin metsäteollisuuden siihen asti suurin investointisuunnitelma. Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan arvo olisi toteutuessaan noin 1,1 miljardia euroa. Päätöstä investoinnin toteuttamisesta odotetaan keväällä 2015.
– Lappeenrantaan valmistui maailman ensimmäinen, puupohjoista uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo. Biojalostamo aloitti kaupallisen tuotannon tammikuussa 2015.
– Kymin sellutehtaan laajennus käynnistyi vuonna 2014, ja sen arvioidaan olevan valmis vuonna 2015.
– Varkaudessa hienopaperikone muunnetaan pakkauskartongin raaka-aineen valmistukseen soveltuvaksi. Muutoksen arvioidaan olevan valmis vuonna 2015.
– Helmikuussa 2015 ilmoitettiin uudesta, 43 milj. euron investoinnista puisten rakennuselementtien tuotantolinjaan Varkaudessa. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2016 toisella neljänneksellä.
– Finnpulp Oy kertoo suunnittelevansa Sorsasaloon 1,1 miljoonaa tonnia havusellua tuottavaa sellutehdasta. Vuodesta 2012 lähtien valmistellun hankkeen kustannusarvio on 1,4 miljardia euroa.

Metsäteollisuus vuonna 2014: Tilanne päämarkkinoilla Euroopassa jatkui haasteellisena – metsäteollisuus ilmoitti mittavista investoinneista Suomeen
Finnpulp Oy:n puhelimet alkoivat soimaan urakalla

Millaiselta näyttää aluekehityksen iso kuva?

Työ- ja elinkeinoministeriön alueosastolla on kuvattu aluekehityksen iso kuva tiiviiksi pp-esitykseksi. Esitys piirtää kuvaa siitä, miten alueiden resurssit muuttuvat ja miten megatrendit kehitykseen vaikuttavat. Globaali talouskehitys, ilmastonmuutos, teknologian kehitys sekä väestön ikääntyminen, muuttoliike ja huoltosuhteen heikkeneminen vaikuttavat koko Suomen ja sen alueiden kehitykseen. Samalla alueiden kehitys eriytyy ja rakennemuutos voimistuu. Työvoima-, yritys- ja osaamisresurssit keskittyvät. Kaupunkiseutujen merkitys kasvaa. Aluerakenteen keskittyessä alueiden välisen yhteystyön ja verkostoitumisen merkitys korostuu. Menestyvillä kaupunkiseuduilla on omaa aluettaan laajempi vaikutus kehityksessä, jossa kukin alue on mukana omien resurssiensa ja vahvuuksiensa mukaan.

Kansallisia tavoitteita on asetettu uusien työpaikkojen syntymiselle biotalouden, digitalisaation ja cleantechin nousun myötä. Eri alueilla on erilaiset mahdollisuudet synnyttää työtä ja yritystoimintaa mm. näillä aloilla.

Katso esitys >>>

Lappeenrannasta Suomen ensimmäinen jätteetön kaupunki?

Kolme uutta suomalaiskaupunkia lähtee mukaan resurssiviisaustyöhön. Kaupunkien tavoitteena on olla kestäviä, jätteettömiä ja hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Forssa, Lappeenranta ja Turku rakentavat kesäkuun loppuun mennessä pitkän aikavälin suunnitelmaa, kuinka ne toimivat resurssiviisaasti ja säästävät luontoa. Kevään aikana kaupungeille lasketaan resurssiviisauden indikaattorit eli päästöt, jätevirrat ja ekologinen jalanjälki. Kaupungit laativat yhteistyössä Sitran, Suomen ympäristökeskuksen ja alan asiantuntijoiden kanssa suunnitelman resurssiviisaudesta.

Lisää projektista

Tekniikka & Talous: Tässä ovat Suomen 3 ensimmäistä jätteetöntä kaupunkia

Sitra: Turku, Forssa ja Lappeenranta sitoutuvat resurssiviisaustavoitteisiin

Kaakkois-Suomessa tähdätään kansainvälisesti merkittävän biotalousklusterin aikaansaamiseen – Biojalostamokonseptin tuotteistaminen liiketoimintaan

Kaakkois-Suomen metsäteollisuuden keskittymä on lajissaan maailman suurin. Metsäteollisuuden biojalostamoliiketoiminnan kehittäminen etenee parhaiten, jos biojalostamo pystyy mahdollisimman hyvin käyttämään hyväkseen kaikki selluloosan- ja paperinvalmistuksessa syntyvät sivutuotteet: jäte- ja suodosvesien ravinteet sekä tehtaiden ja biokaasulaitoksen tuottaman hiilidioksidin ja lämmön. Teollisuuden lämpimien suodosvesien hyödyntäminen levän kasvatukseen parantaa metsäteollisuuden kannattavuutta. Teollisuuden jäteveden hyödyntäminen ravinteena levänkasvatuksessa myös alentaa vesistöön laskettavan puhdistetun jäteveden ravinnepitoisuutta ja vähentää kemikaalien tarvetta jätevesien käsittelyssä.

Bio Refine Tech -hankkeen aikana hankittua BioA prosessin laboratoriomittakaavan osaamista on tässä yhteishankkeessa tarkoitus laajentaa pilot-mittakaavan testaukseen. Kukin osaprojekti tuottaa kokonaisuuden kannalta toisiaan tukevaa välttämätöntä tietoa ja osaamista. Hankkeessa tutkitaan ja optimoidaan eri olosuhteisiin sopeutuvia leviä (Turun yliopisto), tutkitaan miten valitut levät kasvavat avoimessa järjestelmässä (JAmK), etsitään optimaalisia laite- ja prosessiratkaisuja (VTT ja Aalto), integroidaan koko konsepti yhdessä sellu- ja paperiteollisuuden kanssa (Aalto), rakennetaan toimivat laitteet laitevalmistajan (Kotkan Konepaja) ja Cursorin toimesta sekä luodaan BioA konseptista uutta liiketoimintaa (Cursor). Lisäksi kokonaisuutta hallinnoi Cursor.

Lisää hankkeesta >>>

Maalaiselämää robottien kanssa Taavetissa: VTT visioi elämää biotalouden aikakaudella Suomessa vuonna 2044

Millaista elämä voisi olla Suomessa öljyaikakauden jälkeen biotaloudessa? Miten biotalouteen siirrytään? VTT kokosi eri alojen asiantuntijansa miettimään kysymyksiä, ja tuloksena syntyi People in the bioeconomy 2044 -julkaisu. Se sisältää kolme arkielämän kuvausta, joiden VTT toivoo herättävän kiinnostusta ja herättävän keskustelua tulevaisuuden ratkaisuista.

”Biotalouteen siirtyminen edellyttää, että meidän on opittava käyttämään luonnonvarojamme viisaasti ja säästeliäästi. Biomassan tehokas käyttö teollisuudessa ei kaikilta osin ratkaise ongelmia ja tarvitaan muitakin raaka-ainelähteitä. Yksi sellainen on ilmakehän ja savukaasujen hiilidioksidi. Tämä kehitysvaihe on kuitenkin vielä hyvin pitkän tutkimuspolun päässä”, toteaa VTT:n tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff.

VTT visioi elämää biotalouden aikakaudella Suomessa vuonna 2044
People in Biotechnology 2044 –julkaisu verkossa

HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankeen kunnat vähensivät vuosina 2007–2012 kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 19 prosenttia. Eniten päästöjään vähensivät Hanko (-34 %) ja viime vuosina voimakkaasti päästöttömän tuulivoiman tuotantoon satsannut Iin kunta (-31 %). Myös Lohja (-28 %), Raasepori (-23 %) ja Padasjoki (-22 %) onnistuivat vähentämään päästöjään yli 20 prosenttia.

Suurimmat päästövähennykset HINKU-kunnissa saavutettiin energiasektorilla. Sähkön käytöstä aiheutuneet päästöt leikkautuivat keskimäärin 27 %, fossiilisten polttoaineiden päästöt 24 % ja liikennesektorin päästöt 11 %. Peltoviljelystä ja eläintuotannosta muodostuvat maatalouden päästöt vähenivät keskimäärin 6 %. Kaatopaikoilta ja jätevesien käsittelystä koostuvat jätehuollon päästöt vähenivät keskimäärin 19 %.

Merkittävin syy ilmastopäästöjen vähenemiseen on kuntien siirtyminen fossiilisista polttoaineista puupohjaisiin energianlähteisiin ja maalämpöön. Myös kaukolämmön lisääminen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen sekä jätehuollon kehittyminen ovat vaikuttaneet hyvään tulokseen. Ratkaisut ovat olleet myös kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä. Sekä kunnat, paikallinen elinkeinoelämä että asukkaat ovat toteuttaneet päästöjä vähentäviä toimenpiteitä.

Lisätietoja:

Tiedote kokonaisuudessaan Suomen Ympäristökeskuksen tiedotteissa

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (SYKE), puh. +358 295 251 629 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

HINKU-tiimin vetäjä, suunnitteluinsinööri Pasi Tainio, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 295 251 676, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lappeenrannan HINKU-sivu
Parikkalan HINKU-sivu

Strategia: Biotalous on talouden seuraava aalto

Hallituksen tavoitteena on kasvattaa biotalouden tuotos nykyisestä noin 60 miljardista eurosta sataan miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta biotaloustyöpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Nämä linjaukset sisältyvät valtioneuvoston 8.5.2014 hyväksymään periaatepäätökseen, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen elinkeinojen uudistumista ja talouden nousua kasvun uusilla kärkialoilla biotaloudessa ja cleantechissä.

Strategian neljä painopistettä ovat 1) biotalouden kasvulle luodaan kilpailukykyinen toimintaympäristö, 2) biotalouteen luodaan uutta liiketoimintaa riskirahoituksen, rohkeiden kokeilujen ja toimialarajojen ylittämisen avulla, 3) biotalouden osaamisperustaa uudistetaan koulutusta ja tutkimustoimintaa kehittämällä ja 4) biomassojen saatavuus, raaka-ainemarkkinoiden toimivuus ja käytön kestävyys turvataan.

Tiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä

Kestävää kasvua biotaloudesta -julkaisu

Hietasen lista – tulevaisuuden kasvavat ja uudet toimialat

Järki-lehti kirjoitti pari viikkoa sitten työpaikkojen katoamisesta osana luonnollista yhteiskunnan kehitystä. Luova tuho hävittää vanhat ammatit, tuotteet ja yritykset parempien ja tehokkaampien tieltä. Vara- ja kehitysjohtaja Olli Hietanen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta yhtyy näkemykseen. Työpaikkojen katoamisesta uutisoidaan paljon, uusista työpaikoista ja toimialoista vähemmän. Suomessa eniten huomiota mediassa on saanut ehkä peliala menestyneen Angry Birds -brändin myötä. Hietanenkin uskoo pelialaan ja pelillisyyden levittäytymiseen mm. opetukseen suunnitteluun, tutkimukseen ja kehittämiseen, mutta se ei ole ainoa tulevaisuuden kuuma toimiala. Hietasen mukaan olennaista on positiivinen ajattelu:

“Hietasen lista” lyhyesti. Tulevaisuuden työelämän erityispiirteitä:

•Automaatio, robotiikka ja ubiteknologia, sekä niiden hallinta ja valvonta.
•Automaation päälle syntyneet uudet palveluammatit
•Vanhan teknologian kehittäminen tehokkaammaksi
•Pelimaailma ja pelillisyyden leviäminen muille aloille
•Cleantech
•3D-tulostaminen
•Älyverkot
•Internet globaalin yrittämisen peruskivenä
•Kieliteollisuus ja monikulttuurisuuden hallinta
•Uuden teknologian käyttötuki
•Virtualisaation, digitalisoitumisen ja sosiaalisen median luomat palvelut
•Finanssi- vakuutus ja lakiala
•Turvallisuusala
•Logistiikka
•Biotalous
•Vesi ja muut kriittiset luonnonvarat
•Koulutus
•Sosiaali- ja terveyspalvelut
•Monet perinteiset kädentaidot (putki-, sähkö- ja huoltomiehet yms.)
•Aurinkoenergia ja mahdollisesti monet muut uusiutuvat energiamuodot
•Lähiruoka ja -palvelut, sekä osuuskunnat ja muu piirit
•Kulttuuri, taide, viihde ja elämänhallinta
•Matkailu
•Vakaat yhteiskunnalliset olot
•Joukkoistaminen ja joukkorahoitus
•Hyvinvointivaltion heikkeneminen muiden sektorien eduksi
•Byrokratia ja hallinto
•Niukkenevien luonnonvarojen etsiminen ja kerääminen

Artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan Järki-lehden nettisivulla

Energiavuosi 2013 KAUKOLÄMPÖ: Puusta tuli kaukolämmön tärkein energianlähde

Kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 14 prosenttia.

Puu nousi vuonna 2013 kaukolämmön tärkeimmäksi energialähteeksi. Energiateollisuus ry:n (ET) laskelmien mukaan puun, puutähteen ja muiden kotimaisten uusiutuvien energialähteiden osuus nousi 29 prosenttiin. Kun mukaan lasketaan teollisuuden sekundaarilämmön käyttö, hiilineutraalin tuotannon osuus kaukolämmön tuotannosta nousi jo 31 prosenttiin

– Kasvua oli peräti kuusi prosenttiyksikköä. Se on merkittävä askel kaukolämpötoiminnassa, ET:n johtaja Jari Kostama sanoo. Biopolttoaineiden käytön kasvu johti myös kaukolämpötuotannon hiilidioksidipäästöjen pienenemiseen, joskin myös edellistä vuotta pienemmällä tuotannolla oli osuutensa laskussa.

Kaukolämpötuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 6,0 miljoonaa tonnia, missä on laskua edellisvuoteen verrattuna yli 14 prosenttia. Keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli 175 g tuotettua kilowattituntia kohden. Ominaispäästö pieneni lähes kahdeksan prosenttia.

Lue tiedote kokonaisuudessaan Energiateollisuus ry:n tiedotteesta